murshop logo web
Produktsøgning

Ordrebestilling

 x 

Log på

Handelsbetingelser

 

1. Anvendelse

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

2. Bestilling

Der foreligger ingen endelig aftale parterne imellem før Murshop.dk ApS har givet accept i form af ordrebekræftelse, eller anden skriftlig tilkendegivelse. Stemmer ordrebekræftelsen fra Murshop.dk ApS ikke overens med købers bestilling, skal køber straks opponere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold. Mellemsalg forbeholdes.

 

3. Priser

Alle priser er excl. moms og andre afgifter. Priser er dagspriser, og kun gældende på bestillingsdagen, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Der tages forbehold for trykfejl.

4. Levering

Levering sker ab lager Albertslund, medmindre andet skriftligt aftales. Der tages forbehold for udsolgte og eventuelle udgåede varer.

 

5. Reklamationer

a. I overensstemmelse med købeloven ydes der 2 års reklamationsret. Der skal reklameres straks efter at en fejl eller mangel er konstateret. (Normal slitage og misbrug kan ikke henføres herunder). Der henvises samtidig til lov om om absolutte forældelsesfrister på 3 og 10 år.

b. I de tilfælde hvor en leverandør til Murshop.dk ApS yder garantier der stiller Murshop.dk eller vore kunder bedre, er disse naturligvis gældende.

c. Evt. reklamationer skal ske skriftligt direkte til Murshop.dk ApS. Murshop.dk ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, el. lign. indirekte tab.

d. Ved reklamationer skal varen altid sendes franko, hvis ikke andet er aftalt.

e. Faktura eller garantibevis skal vedlægges.

f. Der skal medsendes en returrekvisition, som udstedes ved henvendelse til Murshop.dk ApS.

Bemærk: Reklamationer fremsendt uden faktura /garantibevis, eller årsag til reklamationen, tilbagesendes for afsenders regning.

 

6. Returnering

Ved køb af varer hos Murshop.dk ApS er der altid 14 dages fortrydelsesret, jvf. lov om fjernsalg.

Varer tages kun retur efter forudgående aftale og skal altid sendes franko til Murshop.dk ApS, ligesom returformularen skal være udfyldt. Returnering kan kun ske i ubeskadiget original emballage, i modsat fald ansættes varens værdi skønmæssigt.

 

7. Betaling

Betaling sker via Dankort (ved bestilling), eller i henhold til den aftale der er indgået ved kundeforholdets oprettelse – eller i henhold til anden skriftlig aftale.

 

8. Ejendomsforbehold

I ethvert tilfælde, hvor der ydes nogen form for kredit, anses salg for sket med ejendomsforbehold således, at leverancen forbliver Murshop.dk ApS' ejendom indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle påløbne omkostninger er betalt.

 

9. Produktansvar

Murshop.dk ApS skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning Murshop.dk ApS pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Murshop.dk ApS efter dette punkts 2. og 3. afsnit ikke er ansvarlig overfor køber.

Murshop.dk ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. Murshop.dk ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der fremstilles af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

Murshop.dk ApS er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, el. lign. indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Murshop.dk ApS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af den skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem Murshop.dk ApS og køber skal dog altid afgøres i henhold til punkt 10.

 

10. Tvister og lovvalg

Parternes uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved de almindelige domstole efter dansk ret ved Murshop.dk ApS' værneting.


Albertslund, november 2008. 

 

Top